Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Firma handlowo usługowa FHU Liberty Piotr Rajewski informuje, że:


 Administrator danych osobowych 

Firma handlowo usługowa FHU Liberty Piotr Rajewski, ul. Kutrowskiego 22, 55-200 Oława, NIP 9121001581, która jest Administratorem danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych 

FHU Liberty Piotr Rajewski, zwany dalej Administratorem, nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email: serwis@liberty.olawa.pl

 Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zgodne z przepisami RODO.       

Podstawą przetwarzania danych może być:

  1. zgoda na przetwarzanie,
  2. wykonywanie
  3. zawarcie umowy,

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. FHU Liberty Piotr Rajewski zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, iż w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw oraz wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne dla Administratora do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne oraz faktyczne. 

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające, współpracujące z Administratorem, np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, firmy IT

 Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu :

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do zawarcia lub umowy, zlecenia usługi, skorzystania z formularzu kontaktowego.